/ CZE / ENG /   

Autor Markéta Bejdáková

O autorovi

REVITALIZATION OF THE INNER BLOCK OF BAYEROVA BOTANICKÁ IN BRNO

IN 2023, THE COMPANY WORKED ON THE REVITALIZATION OF THE INNER BLOCK OF BAYEROVA BOTANICKÁ IN BRNO. DURING THIS REVITALIZATION, THE AREAS OF THE INNER COURTYARD OF THE RESIDENTIAL BLOCK DEVELOPMENT WERE MODIFIED, WHILE THE MAIN DISPOSITION OF THE INNER BLOCK WAS PRESERVED. ONE OF THE MAIN ELEMENTS OF THIS REVITALIZATION WAS THE CONSTRUCTION OF...

REVITALIZACE VNITROBLOKU BAYEROVA BOTANICKÁ V BRNĚ

V ROCE 2023 PRACOVALA SPOLEČNOST NA REVITALIZACI VNITROBLOKU BAYEROVA BOTANICKÁ V BRNĚ. BĚHEM TÉTO REVITALIZACE BYLY UPRAVENY PLOCHY VNITŘNÍHO DVORA OBYTNÉ BLOKOVÉ ZÁSTAVBY, PŘIČEMŽ BYLA ZACHOVÁNA HLAVNÍ DISPOZICE VNITROBLOKU. JEDNÍM Z HLAVNÍCH PRVKŮ TÉTO REVITALIZACE BYLA VÝSTAVBA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, KTERÉ BYLO VYBAVENO HOUPAČKAMI, KOLOTOČEM, PÍSKOVIŠTĚM, TABULÍ NA MALOVÁNÍ A PÍTKEM. DÁLE BYLO ZREALIZOVÁNO VYBAVENÍ JAKO LAVICE, VELKÁ KRUHOVÁ LAVICE, STOLY,...

COMPREHENSIVE REVITALIZATION IN THE CITY OF ČESKÁ VES

IN THE FIRST HALF OF THIS YEAR, WE WERE WORKING ON LANDSCAPE MODIFICATIONS IN THE CITY OF ČESKÁ VES. SPECIFICALLY, WE WORKED AT THE CEMETERY AND ITS SURROUNDINGS, AS WELL AS IN THE AREA OF THE ELEMENTARY SCHOOL. THE MAIN GOAL OF THESE MODIFICATIONS WAS TO PRESERVE AND SUPPORT THE EXISTING MATURE TREES AND SIMULTANEOUSLY...

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE V OBCI ČESKÁ VES

V PRVNÍ POLOVINĚ LETOŠNÍHO ROKU JSME V ČESKÉ VSI PROVÁDĚLI SADOVNICKÉ ÚPRAVY. KONKRÉTNĚ JSME PRACOVALI NA HŘBITOVĚ A JEHO OKOLÍ A TAKÉ V AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY. HLAVNÍM CÍLEM TĚCHTO ÚPRAV BYLO ZACHOVÁNÍ A PODPORA STÁVAJÍCÍCH VZROSTLÝCH STROMŮ A ZÁROVEŇ ZALOŽENÍ NOVÝCH VÝSADEB, KTERÉ VÝZNAMNĚ PŘISPĚJÍ K ROZŠÍŘENÍ DRUHOVÉ ROZMANITOSTI ZELENÝCH PLOCH VE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH. PODSTATNÁ ČÁST AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČESKÉ VSI BYLA PŘED REALIZACÍ...

INFILTRATION WEIRS, STABILIZATION OF CONCENTRATED SURFACE RUNOFF, GREEN PLANTING – LICHNOV U BRUNTÁLU

INFILTRATION WEIRS AND PATH STABILIZATION OF CONCENTRATED SURFACE RUNOFF ARE KEY ELEMENTS IN WATER MANAGEMENT AND LAND PROTECTION. THEY PLAY A SIGNIFICANT ROLE IN SOIL CONSERVATION, EROSION REDUCTION, AND IMPROVEMENT OF SURFACE WATER QUALITY. WHEN PLANNING AND DESIGNING THESE MEASURES, IT IS IMPORTANT TO CONSIDER LOCAL CONDITIONS SUCH AS CLIMATIC AND GEOLOGICAL FACTORS, TOPOGRAPHICAL SLOPE, VEGETATION,...

ZÁCHYTNÉ PRŮLEHY, STABILIZACE DSO, VÝSADBA ZELENĚ – LICHNOV U BRUNTÁLU

ZASAKOVACÍ PRŮLEHY A STABILIZACE DRAH SOUSTŘEDĚNÉHO POVRCHOVÉHO ODTOKU JSOU KLÍČOVÝMI PRVKY V OBLASTI VODOHOSPODAŘENÍ A OCHRANY KRAJINY.  HRAJÍ VÝZNAMNOU ROLI PŘI OCHRANĚ PŮDY, SNIŽOVÁNÍ EROZE A ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY POVRCHOVÝCH VOD. PŘI PLÁNOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ TĚCHTO OPATŘENÍ JE DŮLEŽITÉ ZOHLEDNIT MÍSTNÍ PODMÍNKY, JAKO JSOU KLIMATICKÉ A GEOLOGICKÉ FAKTORY, SKLON TERÉNU, VEGETACE A POTŘEBY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ. SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ ZASAKOVACÍCH PRŮLEHŮ A STABILIZAČNÍCH OPATŘENÍ MŮŽE VÝZNAMNĚ...

VEGETAČNÍ ÚPRAVY V AREÁLU THAYA VINAŘSTVÍ, s.r.o.

NECELÝCH 6 KM JIHOZÁPADNĚ OD ZNOJMA VZNIKL V AREÁLU BÝVALÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA V OBCI HAVRANÍKY KOMPLEX VINAŘSTVÍ, HOTELU A RESTAURACE, KTERÝ UŽ MŮŽETE ZNÁT POD NÁZVEM THAYA. NÁVRH KOMPLEXU VYTVOŘILO STUDIO ARCHITEKTA JAKUBA CIGLERA, PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI VEGETAČNÍCH ÚPRAV ZPRACOVALA ING. HELENA SMRČKOVÁ VE SPOLUPRÁCI S ING. VOJTĚCHEM HALÁMKEM. NAŠIM ÚKOLEM BYLO PROMĚNIT VIZI VEGETAČNÍCH ÚPRAV VE SKUTEČNOST....