/ CZE / ENG /   

ZÁCHYTNÉ PRŮLEHY, STABILIZACE DSO, VÝSADBA ZELENĚ – LICHNOV U BRUNTÁLU

ZASAKOVACÍ PRŮLEHY A STABILIZACE DRAH SOUSTŘEDĚNÉHO POVRCHOVÉHO ODTOKU JSOU KLÍČOVÝMI PRVKY V OBLASTI VODOHOSPODAŘENÍ A OCHRANY KRAJINY.  HRAJÍ VÝZNAMNOU ROLI PŘI OCHRANĚ PŮDY, SNIŽOVÁNÍ EROZE A ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY POVRCHOVÝCH VOD.

PŘI PLÁNOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ TĚCHTO OPATŘENÍ JE DŮLEŽITÉ ZOHLEDNIT MÍSTNÍ PODMÍNKY, JAKO JSOU KLIMATICKÉ A GEOLOGICKÉ FAKTORY, SKLON TERÉNU, VEGETACE A POTŘEBY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ. SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ ZASAKOVACÍCH PRŮLEHŮ A STABILIZAČNÍCH OPATŘENÍ MŮŽE VÝZNAMNĚ PŘISPĚT K OCHRANĚ PŮDY, ZLEPŠENÍ KVALITY VOD A UDRŽITELNÉMU VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY.

ZAČÁTKEM ROKU 2023 JSME ZAPOČALI PRÁCE NA ZASAKOVACÍCH PRŮLEZÍCH V LICHNOVĚ U BRUNTÁLU. VYTVOŘILI JSME ČTYŘI ZÁCHYTNÉ PRŮLEHY O CELKOVÉ DÉLCE 938 M A JEDNU DRÁHU SOUSTŘEDĚNÉHO ODTOKU. PODÉL PRŮLEHŮ BYLY NAVRŽENY VÝSADBY LINIOVÉ KRAJINNÉ ZELENĚ A TAKÉ VÝSADBA ZELENĚ PRO ZLEPŠENÍ MIKROKLIMATU OBCE. CELKEM JSME VYSADILI 89 VZROSTLÝCH STROMŮ, 25 OVOCNÝCH STROMŮ (KONKRÉTNĚ SMĚS HRUŠNÍ STARÝCH, KRAJOVÝCH ODRŮD), 65 KEŘŮ A OSELI JSME PLOCHU O 19.TIS. M2.

K VYTVOŘENÍ PRŮLEHŮ BYLO ZA POTŘEBÍ VYKOPAT A PŘESUNOUT PŘES 1.614 M3 ZEMINY. PROTO BYLA DO AKCE POVOLÁNA TĚŽKÁ TECHNIKA. V NÁSLEDUJÍCÍM VIDEU MŮŽETE VIDĚT NĚKTERÉ Z TĚCHTO STROJŮ V AKCI:

STAVBA BYLA ZAČLENĚNA DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ JAKO JEHO PŘIROZENÁ SOUČÁST A SLEDUJE OBNOVU ZANIKLÝCH MEZÍ V KRAJINĚ.

HLAVNÍM ÚČELEM STAVBY BYLO:

  • SNÍŽENÍ EROZNÍHO SMYVU ZE ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ
  • ZPOMALENÍ POVRCHOVÉHO ODTOKU S JEHO ČÁSTEČNÝM ZADRŽENÍM
  • ZVÝŠENÍ RETENČNÍ KAPACITY ÚZEMÍ, ZVÝŠENÍ VSAKU POVRCHOVÉ VODY DO PŮDNÍHO PROFILU
  • ČÁSTEČNÁ OCHRANA ZASTAVĚNÝCH ČÁSTÍ OBCE PŘED PŘÍVALOVÝMI VODAMI
  • POSÍLENÍ BIODIVERZITY V ÚZEMÍ

ZASAKOVACÍ PRŮLEHY A STABILIZACE DRAH SOUSTŘEDĚNÉHO POVRCHOVÉHO ODTOKU JSOU SKVĚLÝMI PŘÍKLADY TOHO, JAK MŮŽEME SPOLUPRACOVAT S PŘÍRODOU A CHRÁNIT NAŠE VODNÍ ZDROJE. JEJICH INTEGRACE A SPRÁVNÉ POUŽITÍ MOHOU PŘINÉST VÝZNAMNÉ EKOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝHODY, A PROTO BY MĚLY BÝT ZAHRNUTY DO PLÁNOVÁNÍ A IMPLEMENTACE VODOHOSPODÁŘSKÝCH PROJEKTŮ.

PROTO JSME RÁDI, ŽE SE NAŠE SPOLEČNOST MŮŽE PODÍLET NA JEJICH VYTVÁŘENÍ.