/ CZE / ENG /   

BIOKORIDOR LIBINA

V ROCE 2019 JSME V K.Ú. HORNÍ LIBINA PROVÁDĚLI DÍLČÍ OPATŘENÍ A KRAJINNÉ ÚPRAVY PLOCH, KTERÉ BYLY PŮVODNĚ UŽÍVÁNY JAKO ORNÉ PŮDY.

VYMEZENÉ PLOCHY BYLY PŘEMĚNĚNY NA LUČNÍ POROSTY S LINIOVÝMI VÝSADBAMI PŘEVÁŽNĚ OVOCNÝCH DŘEVIN. NA ČÁSTI VYMEZENÝCH PLOCH BYLY PROVEDENY TERÉNNÍ ÚPRAVY A DOŠLO K REALIZACI ZASAKOVACÍHO PRŮLEHU. ZASAKOVACÍ PRŮLEH BYL VE SVÉ TRASE ROZDĚLEN HRÁZEMI Z GABIONŮ A BYLY TAK VYTVOŘENY JEDNOTLIVÉ DÍLČÍ ZASAKOVACÍ SEKCE.

CÍLEM PRŮLEHU JE ZADRŽET DEŠŤOVOU VODU NA ÚZEMÍ, ZABRÁNIT JEJÍMU STÉKÁNÍ PO POVRCHU DO ÚDOLÍ, ZAJISTIT VSÁKNUTÍ DO PŮDY A TÍM JEJÍ ZADRŽENÍ V MÍSTĚ SPADU. KROMĚ ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ ZABRAŇUJE PRŮLEH PŘÍVALOVÝM POVODNÍM A PŘISPÍVÁ K MENŠÍMU ZATĚŽOVÁNÍ ODPADNÍCH STOK VE MĚSTECH. POKUD JE ZATRAVNĚN ČI POKRYT JINOU VEGETACÍ, MŮŽE ZVÝŠIT MÍSTNÍ BIODIVERZITU.